Adatkezelési tájékozatató

Cookie-k kezelése

A Weboldal használata során az Ön böngészõprogramja cookie-kat tárol a számítógép merevlemezén. A megrendelés során az Adatkezelõ az Ön által használt böngészõ és számítógép weboldalunknak küldött adatait tárolja annak érdekében, hogy a megrendelés különbözõ fázisaiban megadott adatok a következõ oldalra lépéskor ne vesszenek el. A Weboldal kizárólag session (munkamenet) cookie-kat és anonimizált Google Analytics statisztikai mérõkódokat telepít a Felhasználó böngészõjébe, amelyek elengedhetetlenek az oldal normál mûködéséhez és fontosak az anonimizált látogatottsági adatok gyûjtéséhez. A munkamenet cookie-k a munkamenet végén törlõdnek automatikusan, míg a Google Analytics mérõkódjai 2 évig tárolódnak az Ön számítógépén. A cookie beállításokat bármikor módosíthatja, azokat törölheti a böngészõje beállításai alatt.

 

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban, jogorvoslat

 

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a Viptransfer.hu bármely elérhetõségére küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

a) azadatkezelés céljai;
b) azérintett személyes adatok kategóriái;
c) azoncímzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d
) adottesetben a személyes adatok tárolásának tervezett idõtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelõtõl a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot az 1. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot az 1. pontban meghatározott valamely elérhetõségen keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben
a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyûjtöttük; vagy
b) nincsjogalapja az adatkezelésnek; vagy
c
) tiltakozikszemélyes adatai kezelése ellen;
d) a személyes adatok kezelése nem jogszerûen történik; vagy
e) személyesadatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, amikor törvény határozza meg az adatkezelés idõtartamát, Ön nem jogosult az adatainak törlését kérni, mivel azok megõrzésére minket jogszabály kötelez.

A fentiek alapján Ön kizárólag a webazonosítók, cookiek, és a kapcsolatfelvétel érdekében megadott adatinak törlését kérheti, amelynek kérelmezése esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az 1. pontban meghatározott valamely elérhetõségen keresztül.

 

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy

b) a személyes adatok kezelése nem jogszerûen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy

c)  személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyûjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy

d) Öntiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az 1. pontban meghatározott valamely elérhetõségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az 1. pontban meghatározott valamely elérhetõségen keresztül.

Az Adatkezelõ a kérelmére a lehetõ legrövidebb idõ alatt, de legkésõbb a kérelme beérkezését követõ 30 napon belül válaszolni fog.

 

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha az érintett nem elégedett az Adatkezelõ válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság elõtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Az itt nem szabályozott kérdésekben az Info törvény, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

Az Adatkezelõ megnevezése, elérhetõségei

Az Adatkezelõ neve: Viptransfer.hu

 

 

Az Adatkezelõ székhelye: (1048 Bp..Külső Szilágyi út 104.)

Az Adatkezelõ email címe:rendeles@viptransfer.hu

Kamarai nyilvántartási száma : BU59963260

Az Adatkezelõ adószáma: 59963260-1-41

Az Adatkezelõ telefonszáma: 06705563636 URL: https://viptransfer.hu

Az Adatkezelõ által a Weboldalon végzett adatkezelés

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása érdekében az alábbiak szerint kezeli a Szolgáltatást igénybe vevõ Felhasználók, azaz az utasok adatait:

 

Tevékenység Szolgáltatás megrendelése
Adatkezelés célja Szolgáltatási szerzõdés teljesítése
Adatok forrása Szerzõdõ fél, azaz utas
Érintett Szerzõdõ fél, azaz utas

 

 

Adatok típusa

Név, cím, telefonszám, e-mail cím, járatszám, webazonosító (ország, IP cím, böngészõ

típusa) , bankkártya adatok (bankkártyára írt név, bankkártya száma, bankkártya lejárati

ideje és biztonsági kód)

Adatkezelés jogalapja Szerzõdés teljesítése, amelyben az érintett, azaz az utas szerzõdõ fél
Érintett szerzõdés ÁSzF
Adatkezelés kezdete Megrendelés leadásakor

 

 

Adatkezelés vége

8 év a számviteli adatokra (amelyek: név, cím, telefonszám, e-mail cím, járatszám), webazonosító 1 évig õrzendõ , bankkártya adatokat nem tároljuk (a banki fizettetést

végzõ cég, mint számviteli adat 8 évig õrzi)

Megõrzési idõ

Számviteli törvény

[webazonosító megõrzési ideje 1 év

 

 

Megõrzés (tárolás) helye

Név, cím, telefonszám, e-mail cím, járatszám: fizikai szervereinket üzemeltetõ cég székhelyén található szerveren

Bankkártya adatok tárolása a bankkártya fizettetõ cégnél, annak szabályzata alapján webazonosító: tárhelyszolgáltató székhelyén található szerveren

 

Érintettek jogai

hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, tiltakozás, adathordozás, törlés (kivéve számviteli adatok)

 

Joggyakorlás módja

 

e-mail, postai levél, személyes eljárás

Adatok továbbítása könyvelõ iroda, banki fizettetést végzõ cég

 

Továbbított adatok törlésének igazolása

 

Jegyzõkönyvezve

 

A Szolgáltatás nyújtása érdekében az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelési idõtartam lejártával az Adatkezelõ a nyilvántartásból – személyes adatokat nem tartalmazó jegyzõkönyv felvétele mellett – törli.

Az Adatkezelõ nem vállal felelõsséget az utas által szolgáltatott adatok helytelenségébõl vagy hiányosságából eredõ károkért.

Az Ön adatait az Adatkezelõ az illetékes hatóságoknak vagy bíróságnak csak azok megkeresésére, valamint a vonatkozó jogszabályok által elõírt esetekben adja ki. Személyes adatainak védelme és biztonságos tárolása érdekében, és hogy azokat jogosulatlan hozzáféréstõl, felhasználástól,

megváltoztatástól vagy a jogszerûtlen törléstõl az Adatkezelõ megóvja, minden tõle telhetõt – ideértve az indokolt mûszaki-biztonsági lépéseket is – megtesz. Különleges figyelmet fordít az Adatkezelõ a személyes és pénzügyi adatok biztonságos továbbítására. A PCI ISS minõsítés szigorú auditált rendszerekre vonatkozó szabályzata rögzíti az adatok megõrzésének kötelezõ idejét, – amely a Számviteli törvény 169. § (1) bekezdése szerinti idõ, amely a Szolgáltatás teljesítését követõ 8 év – azok elmentésének és továbbításának módját.

Az Ön személyes adatait az Adatkezelõ marketing célra nem használja fel, ilyen célból az Adatkezelõ nem kezeli.

A Weboldalon keresztül bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelõvel. Az Adatkezelõvel való kapcsolatfelvétel céljából megadott személyes adatok törlésére a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásakor, de legkésõbb 1 év elteltével, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követõ 30 napon belül kerül sor.

Az Adatkezelõ a webazonosítókat statisztikai felhasználás céljából 1 évig õrzi, amennyiben Ön korábban nem kéri ezek törlését. Az Adatkezelõ által készített statisztikák személyes adatoktól mentesek.

 

Call Now Button